Spracovanie účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo

spracovanie a vedenie jednoduchého účtovníctva podľa platnej legislatívy pre fyzické osoby, samostatne zárobkové činné osoby a neziskové organizácie. Zahŕňa nasledovné činnosti:

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • kniha pohľadávok (súhrn vystavených faktúr, prehľad prehľad o úhradách faktúr a zoznam neuhradených faktúr)
 • kniha záväzkov (súhrn prijatých faktúr, prehľad o úhradách faktúr a zoznam neuhradených faktúr)
 • v prípade platcov dane z pridanej hodnoty DPH – evidencia DPH a vyhotovenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty DPH (mesačne alebo štvrťročne)
 • zostavenie ročnej účtovnej závierky (daňové priznanie z príjmov FO, vyhotovenie výkazu o príjmoch a výdavkoch, vyhotovenie výkazu o majetku a záväzkoch)
 • kvartálne oboznamovanie klienta so stavom hospodárenia spoločnosti

Podvojné účtovníctvo

spracovanie a vedenie podvojného účtovníctva podľa platnej legislatívy pre právnické osoby (s.r.o., a.s.). Zahŕňa nasledovné činnosti:

 • vedenie hlavnej knihy (súhrn účtovných zápisov podľa vecného hľadiska)
 • saldokonto a zoznam vystavených faktúr (prehľad o úhradách faktúr, zoznam neuhradených odberateľských faktúr)
 • saldokonto a zoznam prijatých faktúr (prehľad o úhradách faktúr, zoznam neuhradených dodávateľských faktúr)
 • účtovanie bankových výpisov
 • účtovanie pokladničných dokladov vrátane pokladničnej knihy
 • evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spoločnosti
 • v prípade platcov dane z pridanej hodnoty DPH – evidencia DPH a vyhotovenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty DPH (mesačne alebo štvrťročne)
 • zostavenie ročnej účtovnej závierky (daňové priznanie z príjmov PO, vyhotovenie výkazu ziskov a strát, vyhotovenie Súvahy, vyhotovenie poznámok k účtovnej závierke)
 • analytická evidencia účtovníctva pre spoľahlivú základňu pre ekonomickú analýzu podniku
 • vyhotovenie výkazu Cash Flow
 • kvartálne oboznamovanie klienta so stavom hospodárenia spoločnosti

Mzdy a personalistika

vedenie personálnej a mzdovej agendy spoločnosti po jednotlivých zamestnancoch.

 • spracovanie mesačných výplat zamestnancov našich klientov (zamestnanci na hlavný pracovný pomer alebo na obdobný pracovný pomer, ale aj pracovníci zamestnaní na dohodu o vykonaní práce), vypracovanie mesačných výkazov na verejné zdravotné poistenie a výkazov podávaných Sociálnej poisťovni a Daňovému úradu. ochrana osobných údajov – zodpovedné osoby, informačný systém
 • pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov
 • dohody o hmotnej zodpovednosti
 • výpočet miezd
 • zostavy - výplatné pásky, výplatné listiny, rekapitulácie
 • výkazy pre orgány sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia, daňového úradu
 • bankové príkazy na úhradu miezd pracovníkom, poistným fondom a odvod dane
 • ročné zúčtovanie dane a potvrdenie o príjme
 • vyhotovenie dokladov pre ukončenie pracovného pomeru

Ďalšie služby

pre našich klientov poskytujeme aj nasledovné činnosti:

 • na základe splnomocnenia klienta zastupovanie pre zdravotnými poisťovňami, daňovými úradmi, Sociálnou poisťovňou
 • vyhotovenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, vyhotovenie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti
 • vyhotovenie dokumentov potrebných na založenie do Zbierky listín na okresných súdoch
 • na základe splnomocnenia klienta zodpovednosť za ochranu osobných údajov
 • pomoc a poradenstvo pri zakladaní spoločnosti
 • pomoc pri zavádzaní účtovníctva
 • pomoc pri spracovaní účtovnej závierky
 • elektronické oboznamovanie klientov s novinkami v oblasti daní, miezd, účtovníctve, a pod.
 • účtovné a daňové poradenstvo
 • vypracovanie podnikateľských plánov
 • vyhotovenie finančných analýz podniku
 • vypracovanie podkladov pre podnikateľské úvery

Cenníky poskytujeme len na vyžiadanie: Bc. Andrea Šufliarska - ekonóm, mobil:+421 908 940 736, email: ivoresro@gmail.com

.
© IVORE s.r.o. by Web-in